Биопсия на кост и мека тъкан

Биопсията е инванзивен диагностичен метод. Използва се за поставяне на правилна диагноза. Има различни типове биопсии.-иглена, ексцизионна и други. По същество представлява малка операция при която се взима малко парченце от туморната маса,която се обработва по специфичен начин и се предава на патохистохимична лаборатория за оценка. Ортопедичната биопсия е основно два вида-ексцизионна и иглена биопсия.Също така според типа тумор който се биопсира е костна и мекотъканна биопсия. Обикновено резултатите от костната биопсия изискват повече технологично време за изготвянето им поради необходимост от т.нар. декалцинация на материала. По време на ексцизионната биопсия трябва да вземе така наречения предствателен материал-това е материал който съдържа туморни клетки. Само така по-късно се поставя диагноза. При попадане в зона без туморни клетки,напра. тумор некроза няма да се получи резултат.Това показва ,че биопсията изисква опит и подготовка. Вземането на представителен материал изисква планиране на мястото за биопсия. То се съобразява с редица фактори по-важни от които са евентуалния достъп на последваща оперативна намеса , резултатите от образните изследвания,преценка на риска от евентуална екзулцерация на туморната маса.

По време на биопсията хирурга определя под око каква част от туморната маса да изпрати за изследване и обикновено знае с голяма точност какъв най-вероятно е тумора. По време на провеждането на ексцизионната биопсия хирурга трябва да прави колкото се може по-малко разкритие, тъй като оперативната поле след биопсията се счита за контаминирано с туморни клетки от оперативния хематом. Последваща операция задължително обхваща достъпа на биопсията в блок резекция към тумора-по този начин риска от рецидив се минимализира. Иглената биопсия е биопсия на сляпо. Слабо инвазивна като метод,притежава повишен риск за празна биопсия.Подходяща е за оценка на костни тумори. Постоперативно биопсията се третира по провилата на общото хирургия.След провеждане биопсия на някои малигнени тумори- се събуждат за бърз растеж в зоната на биопсията. Специфично и неприятно усложнение на биопсията е нейната екзулцерация,която  обикновенно променя терапевтичния план на хирурга.