Остеоид-остеома

Остеоид остеома –ОО е доброкачествен тумор на костите открит още през 1930 г.-въпреки че генезата е спорна и някои автори го представят като възпалително заболяване.Според разпрастранени статистически извадки представлява около 5% от общия брой костни тумори.Заболяването е характерно предимно за младата възръст,но проктически може да се среща почти във всяка възръст-има описани случаи от 8м.  до 70г. възръст.90% от случаите се наблюдават преди 25г. възръст.Около 13% от случаите са след 30 г. възръст.Има завишена честота на засягане на женския пол.

ОО е малко образувание с резмери около 1-2 см.Изграден е от т. нар. нидус-силно обогатена васкуларизирана маса обградена от склеротичен костен вал и наоколо нормална костна структура.

ОО остеома може да се наблюдава почти във всяка кост,и обикновенно е еденична лезия,но може да бъде представен и като мултиплена лезия-засягаща няколко кости,макар и рядко.Представя се като кортикална лезия.В около 90% от случаите засегнати са дългите тръбести кости.Локализацията в тях може да бъде мета-,епи- и диафизна.Най-често са засегнати бедрена кост,големия пищял и раменната кост,като в 2/3 от случаите са засегнати долните крайници.

В около 10-20% от случаите е засагнат гръбнака-основно лумбален отдел следван от шиен-задни елементи.Други редки локализации са в талуса,костите на ръката и ходилото.

Диагностиката за заболяването е обикновенно клинико-рентгенографска-което означава, че за диагнозата е достатъчна добре снетата анамнеза и обикновенна рентгенография.ОО има харектерна рентгенографска визия.

Клиничната картина на ОО е свързана с болка в засегнатта област засилваща се през нощта и много добре повлияваща се и изчезваща след ползване на НСПВС.Има пристъпен характер.

Някои автори описват два етапа в кл. развитие на заболяването-остър и възстановителен.Наблюдава се спонтанно оздравяване,но продължителността и еволюцията на заболяването са непредсказуеми.Острия стадий е свързан с изявена болева симптоматика и трае от 18-36 месеца.През този период пациента има остра нужда от обезболяващи.Възстановителния стадий трае от 3-7г. и обикновенно през този период настъпва оздравяване и изчезване на нидуса.

Лечението на ОО се осъществява чрез редиочестотна аблация на нидуса под скенер контрол.Също може да бъде и хирургично чрез енуклация на нидуса, там където не може да се осъществи радиочестотната аблация.Оздравяването е 100% при унищожаване на нидуса.Радиофреквентната аблация представлява проникване до нидуса с аблатора под скенер контрол и нагряване на нидуса на ОО до коагулацията му.Метода се счита за златен стандарт за лечението на заболяването в страните добре развита и технологична медицина.Хирургичното лечение е свързано с два основни недостатъка-единият е трудното откриване на нидуса поради малките му размери, и това води до висока честота на неуспешни операции.И другият е значителната оперативна травма и нейните рискове свързани със следоперативни усложнения,необоснована при наличие на възможности за миниинвазивно прецизно достигане до ОО и отстраняването му при радиофреквентната аблация.За радиофреквентна аблация при лечение на остеоид-остеома може да видите отделен раздел в началната страница на сайта