Неосифицираща фиброма

Неосифициращ фибром НОФ или фиброзен кортикален дефект ФКД са два термина на едно и също тумороподобно заболямване на костния скелет,различаващи се само по размера си,без да имат разлики по хистологичните си характеристики.НОФ се използва за по-големи лезии ангажиращи медуларния канал на костта,малките локализиращи се в кортекса на костта се наричат ФКД.

Това е най-честата доброкачествена костна лезия въобще, и в частност при децата и подрастващите-според някои статистически извадки около 30-40%  от общия брой на популацията.Поради асимптомното си протичане  и спонтанно оздаравяване голяма част от тях никога не се откриват,което обясняна статистическите извадки от около 5% от общия дял на откритите костни лезии..По-често се засягат момчета,като преди 2г. възръст не се срещат.Всъщност предствлява аномалия в развитието на скелета.В около 50% от случаите са множествени.

Причините за възникването на ФКТ или НОФ остват неизяснени.Една от популярните теории е тази за травматична периостална увреда или такава в зоната на епифизарната фуга на растеж,вследствие на което се стига до абнормена пролиферация на фиброзна тъкан без осификация.Лезиите персистират около 29-50 месеца и самооздравяват спонтанно.

Най-честата локализация на ФКД или НОФ са дисталните отдели на бедрена кост и големия пищял.Разполагат се метафизарно и ексцентрично,имат добре отграничаващ ги склеротичен костен вал без да разрушават костта и да показват белези на локална агресивност и деструкция.Характерния им рентгенографски изглед ги прави лесни за разпознаване..Обикновенно за диагностицирането им е достатъчна рентгенография и добре снета анамнеза.Рядко се налагат допълнителни изследвания.

НОФ и ФКД са асимптомни заболявания,които се откриват случайно на рентгенографии направени по друг повод.Когато има болка свързана с тях, тя се дължи на патологична фрактура,която настъпва поради отслабване на костта в зоната на лезията.

Лечение рядко се налага поради липса на оплаквания и  склоността към спонтанно оздравяване.Обикновенно пациентите се наблюдават във времето до оздаравяването им.При патологични фрактури има индикации за провеждане на хирургично лечение с кюретаж на кистата и пломбажа и с костни присадъци.