Лечение и диагностика на злокачествени тумори на опорно-двигателния апарат

Злокачествени тумори на опороно-двигателния апарат могат да бъдат класифицирани най-общо на първични и вторични,т.е. на такива които първично възникват в крайниците и вторични при които първичната локализация е някъде другаде,напр. карцином на гърда,бял дроб,бъбреци,чревен тракт,а локализацията им в крайниците е вторична изява резултат на метастазиране.Първичните злокачествени тумори на опороно-двигателния апарат са саркомите.Сарком е гръцка дума и буквално се превежда рибно месо поради приликата им.Произхождат от нар. мезодерма и водят началото си от мезанхимна клетка-костна,мастна,хрущялна,съдова,нервна,фиброзна.Оттам произлиза и името им-остеосаркома,хондросаркома,липосаркома и т.н.

Злокачествения костен вариант се нарича остеосаркома.В зависимост от локализацията им в структурата на костта са разделят на повърхностен,интракортикален,интамедуларен.

Хондросарком се нарича злокачествения хрущялен тумор.Той се разделя на конвенционален,дедиферинциран,светлоклетъчен,мезанхимен,периостален.Също имаме първичен и вторичен хондросарком.Вторичния сарком възниква на базата на доброкачествена тъканна дисплазия напр. хондром,енхондром,остеохондром.

От мастната тъкан произлизат-липосаркомите.Те от своя страна се разделят на високодиферинцирани,дедиферинцирани,миксоидни и плеоморфни.Те също могат да бъдат вторични при малгигнизация на липома.

От фиброзната тъкан -фибросаркома и злокачествената фиброзираща хистиоцитома.

Обособена група злокачествени заболявания са с произход от т. нар. small round blu cell-Юинг саркома,миелома,лимфома

Друга обособена група е тази на гигантоклетъчния злокачестен тумор

Съдовите саркоми са хемангиоендотелиома,хемангиоперицитома,ангиосаркома.

От напрачно набраздената мускулатура произлиза рабдмиосаркома-особенно злокачествен тумор характерен за младата възраст.

Саркомите имат локлно агресивен характер в различна степен,който обикновенно съответства на тяхната злокачественост.Обикновенно имаме наличие на формация която расте и става по-голяма,придружена от нарастваща болка и ограничени движения в прилежащия ставен апарат.По-късно се прибавят клинични белези на съдово-неврологични увреди от крайника,и в напрадналите стадии на заболяването се появават белези на органното засягане от туморните метастази.Възможно е в крайите етапи туморната маса да пробие през кожата и тогава говорим за екзулцерация на тумора-последната променя терапевтичния подход.Наблюдават се и патологични фрактури.Някои др.по специфични черти  са локално завишената темперутура,патологичната венозна мрежа израз на венозната стаза.Разпрастранението на саркомите в цялото тяло е др. характерна тяхна черта-това са т. нар. далечни метастази.Саркомите метастазират изкл. по кръвен път с най-честа локализация в костния скелет,бял дроб.Метастазирането в лимфните възли е изключение,характерно за някои типове саркоми Това са рабдмиосаркома,синовиосаркома,малигнения хистиоцитом.Характерен тип метастазиране се наблюдава при някои саркоми-това са т. нар. скип метастази-представляват туморни огнища в близост до самия сарком без директна връзка с него в същия крайник.Това е туморно разпространение в зоната на т. нар. компартмент.

Широко разпространена и популярна е класификацията по Енекинг за стадиране на саркомите,която има прогностични и терапевтични аспекти.

Тя определя стадия на заболяването с трибуквен код-GTM.При тази класификация се обръща внимание на

1.Хистологичния грейд,или с др. думи казано хистологично обуславената злокачественост на тумора-означава се с буквичката G и цифрите от 1 до 4-G1.G2.G3.G4.Колкото е по-голяма цифрата толкова тумора е по злокачествен и с по-лоша прогноза.

G0-доброкачествен тумор

G1-добре диферинциран тумор-по-малко от 25 процента анапластични клетки

G2-умерено диферинциран-25-50 процента анапластични клетки

G3-умерено диферинциран-50-75 процента анапластични клетки

G4-ниско дифернициран-над75 процента анапластични клетки

2.Разпространението на тумора в анатомичния компартмент.Означава с буквичката Т и има два подтипа

Т1-интакомпартментно разполажение на тумора-тумора е в границите на анатомичния компартмент,подфасциално за мекотъканни тумори и подпериостално без да разрушава котекса на костта за костните тумори

Т2-екстракомпартмантно разположение на тумора-тумора е напуснал границите на анатомичния компартмент,за мускулите е разрушена фасцията на мускула,респективно кортекса на костта

3.Наличието на далечни метастази-с М

При липса на данни за метастази Мо и М1- при наличие на метастази

1А стадий-G1T1M0

1Б стадий-G1T2M0

2A стадий-G2T1M0

2Б стадий-G2T2М0

3A стадий-G1,2,3,4T1M1

3Б стадий-G1,2,3,4T2M2

По тази класификация лесно можем да определим лечението и прогнозата.

Става ясно че за стадиране на тумора се изискват хистологични изследвания и редица образни изследвания-рентгенографии,КАТ,ЯМР.костна сцинтиграфия,5-СТ скенер

Лечението на злокачествените тумори на опорно-двигатлния апарат е изключително хирургично.Нерядко то се комбинира с химиотерапия и лъчетарапия спрямо конкретния случай.В някой случаи хирургичното лечение се предхожда от лъче-,химиотерапия.

Прогнозата зависи от хистологичния тип,степента на хистологична малигненост и стадия по предложената класификация.