Лечение и диагностика на доброкачествени тумори на опорнo двигателния апарат

Доброкачествените тумори на опорно-двигателния апарат могат да се разделят на такива от меките тъкани и на костите в зависимост от локализацията им

– мекотъканни

– костни

Те произлизат от мезанхимната тъкан,т.нар. мезодерма.В зависимост от доминирането на типа на тъканта туморите се разделят на:

  • Костни
  • Хрущялни
  • Фиброзни
  • Мастни
  • Съдови
  • Нервни
  • Гигантоклетъчни

 

Костните доброкачествени тумори са остеома,остеобластома и остеоид-остеома

Доброкачествените хрущялни тумори са енхондрома,остеохондрома,хондроблостома,хондромиксоидна фиброма,периостална хондрома

Фиброзните доброкачествени тумори са неосифицираща фиброма,фиброзен костикален дефект,бенигнена фиброзна хистиоцитома,фиброзната дисплазия,остеофиброзната дисплазия,дезмопластичната фиброма

От мастната тъкан-липома

От съдов произход са хемангиомата,лимфангиомата и гломусовия тумор.

От нерваната тъкан-шванома,невринома,неврофибром

Доброкачествените тумори с предоминиране на гигантоклетъчен тип са гигантоклетъчния тумор/остеокластома/,аневризмалната костна киста,гигантоклетъчния репаративен гранулом

В зависимост от певедението си доброкачествените мекотъканни тумори се разделят на активни и неактивни

Активни-има растеж и клинични оплаквания-основно болка и нарастваща подутина

Неактивни-липса на растеж,обикновенно липсват и клинични оплаквания

В зависимост от поведението си доброкачествените костни тумори се разделят на

Латентни-много бавен или липсващ растеж ,изразен склеротичен ограничителен вал,липса на локална агресивност,тенденция към спонтанно оздравяване.Например такива са солитарната костна киста и неосифициращата фиброма.Слабо изразена или липсваща клиника

Активни-растат бързо,тънък слабо изразен костен склеротичен вал без прекъсване.пациента ими наличие на клинични оплаквания-обикновенно нарастваща маса и болки

Агресивни-бърз растеж и локлна експанзия,липса на склеротичен костен вал ,или има такъв и е тънък с прекъсване на места.Изразена клинични картина.

Диагностиката на доброкачествените костни и мекотъканни тумори обикновенно налага обзорни образни изследвания вкл. рентгенографии в подходящи проекции,КАТ,ЯМР,костна сцинтиграфия,ангиография,ЕМГ.Понякога се налага провеждане на биопсично изследване-пункционна или ексцизионна биопсия.

Лечението обикновено е хирургично-отстраняване на формацията с хистологично изследване.

Остеоид-остеом

Остеоид остеома –ОО е доброкачествен тумор на костите открит още през 1930 г.-въпреки че генезата е спорна и някои автори го представят като възпалително заболяване.

научи повече

Енхондром

EНХОНДРОМА е представител от групата на хондромите,хрущялните тумори, които са изградени от продуциращ се зрял хиалинен хрущял.

научи повече