Гигантоклетъчен костен тумор – ГККТ

Гигантоклетъчен костен тумор ГККТ на костта представлява около 5 процента от първичните костни тумори,и  20 % от доброкачестваните костни тумори. Около 2 % от общия им брой са злокачествени. В около 5 % от случаите на доброкачествения ГККТ се развива злокачествена трансформация с белодробни метастази по кръвен път. 85 % от случаите са след 19г. възраст, като най засегната възраст е тази на третата и четвърта декада.След петата декада практически не съществуват. Има леко завишена честота на засягане на женския пол. Обикновено са солитарни лезии, но могат да бъдат и мултиплени и тогава са асоциирани с болест на Пейджет Засегнати са най-често дългите тръбести кости,като в около 65 % от случаите са засегнати костите около колянната става-проксимална тибия или дистален фемур. В 10-15 % от случаите е засегната лъчевата кост около китката. В останалите случаи са засегнати гръбначните прешлени-гръден,шиен или лумбален отдел, и сакралната кост.

Локализацията на туморния процес в дългите тръбести кости е епиметафизарна. Клиничното протичане на ГККТ е свързано с постепенно нарастващи болки,оток,подуване в засегнатата област. Движенията в прилежащия ставен апарат се ограничават.Болката може да има и нощен характер. Възможни са патологични счупвания при слаби травми поради отслабване на костта. АФ се покачва от лабораторните тестове .ГККТ на костта представлява литична костна лезия ексцентично представена раздуваща в различна степен костта изпълнена с рехава тъкан изглеждаща на отделни снопове. Хистологично превалират гигантски остеокласти и моноцити. От тук е произлязло и др. име на този костен тумор-остеокластом.ГККТ може да бъде локално агресивен в различна степен,вкл. може да е неактивен изпадащ във фаза на т. нар. репаративен костен гранулом. Диагностицирането на ГККТ обикновенно и свързано с провеждане на биопсично изследване, но предоперативно се налага извършването на образни изследвания-рентгенографии,КАТ,ЯМР,костна сцинтиграфия. Хистологичния резултат се класира по специална хистологична скала, която определя терапевтичния подход. Лечението може да бъде неоперативно- при неоперабилни тумори-провежда се лъчетерапия и оперативно-кюретаж придружен от обработка на кухината с фенол,течен азот или аргон лазер, и пломбаж на кухината с кост или костен цимент. При злокачествения вариант се провеждат блок-резекции,както и при рецидиви.Наличието на белодробни метастази при злокачествените варианти изискво допълнително интердисциплинарно лечение.